Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Nedan följer den integritetspolicy som Svenska Tennisförbundet använder sig av för behandling av personuppgifter:

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina Personuppgifter.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på det sätt som beskrivs. Vi kan komma att ändra policyn med 30 dagars varsel för befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sidan. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna policy.

Parter och ansvar för behandling av personuppgifter

Svenska Tennisförbundet, organisationsnummer 802003-4792, Lidingövägen 75, 115 94 Stockholm (nedan kallad förbundet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet.

Förbundet har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att förbundet skall kunna bedriva sin tävlingsverksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Förbundet behandlar personuppgifter för att administrera löpande tävlingsaktiviteter, kommunicera med licensierade personer samt hantera ekonomiska transaktioner relaterade till tävlingsaktiviteter, t ex licensavgifter, sanktionsavgifter, anmälningsavgifter och liknande.

Förbundet hanterar personuppgifter i samband med registrering av licens. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till gällande licens- och tävlingsbestämmelser. Personuppgifter behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Deltagande i förbundets tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med licensierade personer
 • Utskick av tennisrelaterade nyhetsbrev
 • Utskick av tävlingsrelaterade nyhetsbrev
 • Olycksfallsförsäkring
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på Tävling Online
 • Administrering av administratörer
 • Administrering av tävlingsledare

Vilka delar vi personuppgifter med?

Personuppgifter och tävlingsresultat kan komma att överföras till tredje land för en rankingberäkning. Publicering av spelarnamn, löpnummer, nationstillhörighet,tävlingsresultat och ranking kan vara aktuell via tredje land.

Personuppgifter, ranking, anmälnings- och betalningsinformation delas med de klubbar som är tävlingsarrangörer. Förbundet bestämmer gemensamt med klubbarna om vad och hur personuppgifterna skall hanteras. Förbundet och arrangerande klubbar är därför gemensamt personuppgiftsansvariga.

Klubbadministratörer har tillgång till aktuell klubbs licensierade personer.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandlingen?

Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna som sker inom förbundets verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Deltagande i förbundets tävlingsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning

Berättigat intresse

Kontakt med licensierade personer

Intresseavvägning

Utskick av tennisrelaterade nyhetsbrev

Intresseavvägning och ibland samtycke

Utskick av tävlingsrelaterade nyhetsbrev

Intresseavvägning och ibland samtycke

Olycksfallsförsäkring

Avtal

Besök på Tävling Online

Intresseavvägning

Publicering av material på Tävling Online

Berättigat intresse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SvTF gör årligen en bedömning av ändamålet med behandlingen. I dagsläget gör SvTF bedömningen att även personer med ej aktiv licens fortsättningsvis databehandlas på grund av ett berättigat intresse. Det berättigade intresset grundar sig i att historiska resultat och rankingar är av stort värde för både SvTF och tredje part.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad av förbundet har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär för förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Kontakta Svenska Tennisförbundet, This is a mailto link.

Uppdaterad: 24 MAJ 2018 20:20 Skribent: Bengt Helmersson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Tennisförbundet
Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104440410
E-post: This is a mailto link